തുഷാരഗിരി തേൻപാറ ഇൻറ്റീരിയർ ഫോറസ്റ്റ് ട്രെക്കിംഗ്‌
 • തുഷാരഗിരി ഇക്കോടൂറിസം ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ നിന്നും സഞ്ചാരികളെ കാൽനടയായി തോണിക്കയം, ജീരകപ്പാറ 110 വനഭാഗം വഴി തേൻപാറയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഈ പദ്ധതി വഴി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സഞ്ചാരികളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിയിലൂടെത്തന്നെ തിരികെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും.
 • തുഷാരഗിരി ഇക്കോടുറിസം പോയിന്‍ററില്‍ നിന്നും തേന്‍പാറയിലേക്കും തിരിച്ചും
  ആറ് കിലോമീറ്റര്‍ ട്രക്കിംഗ് ആണ് ഉള്ളത്.

 • രാവിലെ 8.30 മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന ട്രക്കിംഗ് തുഷാ രഗിരി ഇക്കോ ടൂ റിസം
  സെന്‍ററില്‍ നിന്നും തോണിക്കയം, ജീരക പ്പാറ 110 വനഭാഗം വഴി് വഴി തേന്‍പാ
  റ യിലെത്തുന്നതിനായി മൂന്ന് മണി ക്കൂറും തേന്‍പാ റയി ലെത്തി കാഴ്ച കള്‍
  കാണു ന്ന തിനും വിശ്രമത്തിനു മായി ഒരു മണിക്കൂര്‍ ചെലവഴിച്ചതിന് ശേഷം
  തിരിച്ച് മൂന്ന് മണിക്കൂര്‍ കൊണ്ട് ഇക്കോടൂറിസത്തിന്‍റെ ടിക്കറ്റ് പോയിന്‍റ
  ല്‍
  തിരികെ എത്തുന്ന വിധത്തില്‍ ഏഴ് മണിക്കൂര്‍ സമയം ആണ് ഉണ്ടാവുക.

 • സഞ്ചാരികളുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ഒരു ഗ്രൂപ്പില്‍ പരമാവധി
  എട്ട്  പേരും ചുരുങ്ങിയത് മൂന്ന്  പേരും ആയി നിജപ്പെടുത്തും
  പരിചസമ്പന്നരായ ഗൈഡുമാരെ നിയോഗിച്ച്  ട്രെക്കിംഗ്‌ നടത്തി തിരികെ
  എത്തിക്കും.

 • ഗൈഡുമാരുടെയും വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോസ്ഥരുടെയും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പാലിച്ച്
  അച്ചടക്കത്തോടെ ട്രക്കിംഗ് നടത്തേണ്ടതാണ്.

 • 15 വയസ്സില്‍ കൂടുതല്‍ പ്രായമുളളവര്‍ക്ക് മാത്രമെ ട്രക്കിംഗ് അനുവദിക്കുകയുളളു.
 • ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് ട്രക്കിംഗ് അനുവദിക്കുന്നതല്ല.
 • ട്രക്കിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറില്‍ വെച്ച് ആവശ്യമായ 
  മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതാണ്.

 • ട്രക്കിംഗ് സമയത്ത് മദ്യം, പുകവലി മറ്റു നിരോധിത രാസപദാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ ഉപ
  യോഗിക്കുവാന്‍ പാടുളളതല്ല.

 • പ്രായമായവര്‍, ഹൃദയസംബന്ധമായ അസുഖമുളളവര്‍, മറ്റു ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുളളവര്‍ ട്രക്കിംഗ് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.
 • പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയോ മറ്റ് കാരണങ്ങളാലോ ട്രക്കിംഗ് ഒഴിവാക്കുന്നതി നോ
  പാതിവഴിയില്‍ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന തിനോ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക്  തീരു മാനിക്കാവുന്ന
  താണ്.

 • അഞ്ച് പേരുളള ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് 2355 രൂപയാണ് ഫീസ്, അധികം വരുന്ന ഓരോ
  ആള്‍ക്കും 365 രൂപ വിതം നല്‍കേണ്ടതാണ്. പരമാവധി എട്ട് പേര്‍ മാത്രം.

Booking status

 

 • ബുക്കിംഗ്  നടത്തി ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷം ലോഗിൻ ചെയ്ത് My Booking ബട്ടൺ അമർത്തിനോക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

  അതിൽ സ്റ്റാറ്റസ് Waiting for approval എന്നാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ booking അധികൃതർ പരിശോധിക്കുന്നതെയുള്ളു എന്നാണ് അർഥം.


  എന്നാൽ സ്റ്റാറ്റസ് Booking Confirmed എന്നാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദിവസം ട്രെക്കിങ് അനുമതി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്


  സ്റ്റാറ്റസ് Booking Confirmed വന്നാൽ Document Print എടുക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം മുകളിൽത്തന്നെ ഉണ്ടാകും.


  സ്റ്റാറ്റസ് Booking Confirmed ആയവർക്ക് മാത്രമേ പണമടച്ചതിന്‍റെ രേഖ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.


  സമർപ്പിക്കുന്ന രേഖകളുടെ Size 2MB യിൽ കൂടാൻ പാടില്ല


  ട്രെക്കിങ് അനുമതി ലഭിച്ചവർ വരുമ്പോൾ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്.

 തുഷാരഗിരി തേൻപാറ ഇൻറ്റീരിയർ ഫോറസ്റ്റ് ട്രെക്കിംഗ്‌